btcq.net
当前位置:首页 >> C语言数组输出最大值 >>

C语言数组输出最大值

#include//#includeint main(){ int n, i, max, min, a[100]; printf("要输入几个数字:"); scanf("%d", &n); printf("请输入%d个数:\n", n); for(i=0;i a[i]) min = a[i]; } printf("数组中最大数为%d,最小数为%d\n", max, min); //system("pause");}

#include<stdio.h> main() { int a[N]={};//已知数组 int max=a[0];//保存最大值 int min=a[0];//保存最小值,先初始化为数组第一个元素 for(int i=1;i<N;i++)//循环判断 { if(a[i]>max)//判断最大值 max=a[i]; if(a[i]<min)//判断最小值 min=a[i]; } //输出 printf("max=%d,min=%d\n",max,min); }

#include <stdio.h> int main() { int max, min, n; int i; scanf("%d",&n); max=min=n; for(i=0;i<9;i++) { scanf("%d",&n); if(max<n) max=n; if(min>n) min=n; } printf("%d %d\n", max, min); return 0; }

#include <iostream> using namespace std; int main() { int Max=0,Min=101; int a[10]; for(int i=0;i<10;i++) { a[i]=rand()%100+1;//随机产生数据 if(Max < a[i]) Max = a[i]; if(Min > a[i]) Min = a[i]; } cout<<"最大值是:"<<intMax<<endl; cout<<"最小值是:"<<intMin<<endl; return 0; }

设二维数组是m行n列的,且已有数据:max=a[0][0]; for(i=0;ifor(j=0;jif(a[i][j]>max)max=a[i][j]; for(i=0;ifor(j=0;jif(a[i][j]==max) printf("a[%d][%d]=%d\n",i,j,max);

用指针,编程自己写,很简单的

#include int main() { int a[5]; int i,max,min; printf("input number:\n"); for(i=0;iscanf("%d",&a[i]); max=a[0]; min=a[0]; for(i=0;iif(a[i]>max) max=a[i]; } for(i=0;iif(a[i]min=a[i]; } for(i=0;iprintf("%d",a[i]); printf(" "); } printf("\n"); printf("最大值为%d\n",max); printf("最小值为%d\n",min); return 0; }

#include <stdio.h>int main(){ int i,j; float arv,sum,t; float a[5]; arv=0; sum=0; while(1) { printf("请输入5个数:"); for(i=0;i<5;i++) { scanf("%f",&a[i]); } for(i=0;i<5;i++) { sum=sum+a[i]; } arv=sum/10.0; for(i=0;i<5;i++) { for(j=i+1;j<5;j++) { if(a[i]<a[j]) { t=

#include<stdio.h>int main(){int a[5];int i,max,min;printf("input number:\n");for(i=0;i<5;i++)scanf("%d",&a[i]);max=a[0];min=a[0];for(i=0;i<5;i++){if(a[i]>max)max=a[i];}for(i=0;i<5;i++){if(a[i]<min)min=a[i];}for(i=0;i<5;i++){printf("%d",a[i]);printf("

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.btcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com