btcq.net
当前位置:首页 >> hEx to string >>

hEx to string

not a hex string 他是说"不是一个16进制字符串" 一般是他要求输入一个16进制数, 然后你输入(或提供)的不是合法的16进制形式

能使这个算式简便,public String byte2hex(byte[] b) //二行制转字符串 { String hs=""; String stmp=""; for (int n=0;n

private static String hexString = "0123456789ABCDEF"; public static void main(String[] args) { System.out.println(encode("中文")); System.out.println(decode(encode("中文"))); } /* * 将字符串编码成16进制数字,适用于所有字符(包括...

public class Test { private static String hexString = "0123456789ABCDEFabcdef"; public static void main(String[] args) { String msg= "亲,你好"; System.out.println(encode(msg)); System.out.println(decode(encode(msg))); } public...

private static String hexString = "0123456789ABCDEF"; public static void main(String[] args) { System.out.println(encode("中文")); System.out.println(decode(encode("中文"))); } /* * 将字符串编码成16进制数字,适用于所有字符

public class Zhuanhuan { public static byte[] hexStringToByte(String hex) { int len = (hex.length() / 2); byte[] result = new byte[len]; char[] achar = hex.toCharArray(); for (int i = 0; i < len; i++) { int pos = i * 2; result[...

unit encodeAndDecode; { 该单元实现对字符串的简单加密解密。 加密方法是取得一个char的ASCII码,然后把它转换成十六进制。 } interface uses SysUtils; function encode(source:string):string; function decode(source:string):string; imple...

public class Test { private static String hexString = "0123456789ABCDEFabcdef"; public static void main(String[] args) { String msg= "亲,你好"; System.out.println(encode(msg)); System.out.println(decode(encode(msg))); } public...

NSString *str = @"AA21f0c1762a3abc299c013abe7dbcc50001DD"; NSData* bytes = [str dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]; Byte * myByte = (Byte *)[bytes bytes]; NSLog(@"myByte = %s",myByte);

16进制与字符串、字节数组之间的转换 在串口通讯过程中,经常要用到 16进制与字符串、字节数组之间的转换 /// /// 字符串转16进制字节数组...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.btcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com